Nie je odmena ako odmena »Pomáhať a chrániť

Koniec roka zvyčajne prináša aj radosť zamestnancov z vianočných odmien a prémií. Aj u policajtov to tak zvykne bývať.

Správny a charakterný zamestnávateľ si svojich zamestnancov ctí a za ich prácu ich ku koncu roka adekvátne odmení. A každého zamestnanca poteší, ak môže finančne náročné vianočné sviatky prežiť plnohodnotnejšie aj vďaka nejakým peniazom navyše.

Teda, aj na polícii si niektorí príslušníci môžu takto spríjemniť sviatky. Prečo len niektorí?

Ako bolo spomenuté, každý dobrý zamestnávateľ odmení každého svojho zamestnanca adekvátne. Ťažko posúdiť, aký zamestnávateľ je polícia, no tu sa ku koncu roka príslušníci odmeňujú rôzne. A pri tom každý policajt svoju prácu vykonával svedomito a v rámci svojich povinností, odhliadnuc od pár výnimiek. A aj napriek tomu, nie každý túto vianočnú odmenu dostane.

Prečo je to tak?

Dôvod je nejasný. Lepšie povedané, v polícii platí čudné pravidlo, že pokiaľ je v čase rozdávania odmien policajt disciplinárne riešený alebo mu ešte plynie uložené disciplinárne opatrenie, nejak automaticky sa s odmenou pre neho neráta. A aj keď celý rok podával nadpriemerné výkony.

V podstate sa dá povedať aj to, že ak chce ministerstvo ušetriť peniaze z balíka odmien, resp. ich prerozdeliť podľa svojho metra, je potrebné, aby mal takýchto disciplinárnych previnilcov čo najviac. Aj z toho dôvodu sa ku koncu roka v uliciach pohybuje viac ľudí z odboru kontroly a inšpekcie ministerstva, ktorí si takto tiež zabezpečujú kvalitnou prácou kvalitné odmeny.

Spomenulo sa, že policajt, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie nemá nárok na odmenu. A všetci sa odvolávajú na zákon o štátnej službe príslušníkov PZ, kde je to tak vraj napísané.

Ale pozor. Každá pravda má minimálne dve verzie.

Tu by sme mali pripomenúť, že spomínaný zákon pozná dva druhy odmien.

Jednou je disciplinárna odmena podľa §51, ktorý hovorí, že

(1) Disciplinárnou odmenou je

  1. a) písomná pochvala,
  2. b) peňažný dar alebo vecný dar,
  3. c) mimoriadne povýšenie do vyššej hodnosti.

(2) Disciplinárna odmena musí byť úmerná záslužnému činu alebo príkladnému plneniu služobných povinností, za ktoré sa udeľuje. Za to isté konanie podľa predchádzajúcej vety možno udeliť len jednu disciplinárnu odmenu.

(3) Záslužným činom sa rozumie vykonanie hrdinského skutku, prejav statočnosti pri záchrane ľudského života alebo materiálnych hodnôt veľkého rozsahu, mimoriadny prejav odvahy a úsilia vo výkone štátnej služby alebo vzorná reprezentácia Policajného zboru a Slovenskej republiky.

(4) Policajtovi nemožno udeliť disciplinárnu odmenu v čase, keď mu bolo uložené disciplinárne opatrenie a to ešte nebolo zahladené. Pred zahladením disciplinárneho opatrenia môže udeliť disciplinárnu odmenu výlučne minister v prípadoch hodných osobitného zreteľa.

A druhou je odmena podľa § 102a, ktorý definuje odmenu takto

Odmena

(1) Policajtovi možno udeliť odmenu za

  1. a) kvalitné plnenie úloh a za vykonanie služobných úloh nad rozsah zverených činností,
  2. b) splnenie mimoriadnej služobnej úlohy alebo významnej služobnej úlohy, alebo vopred určenej služobnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy.

Teda, na základe týchto paragrafov je potrebné rozlišovať, či sa koncoročná odmena udeľuje podľa §51, ako disciplinárna odmena, ktorá je viacmennej individuálneho charakteru, teda mala by sa udeľovať jednotlivcom za určitý záslužný čin alebo príkladné plnenie služobných povinností. A pokiaľ je odmena finančného charakteru, musí byť definovaná ako peňažný dar. Túto odmenu nie je možné udeliť policajtovi, ktorému bolo udelené disciplinárne opatrenie.

Keď je odmena podľa §102a, teda odmenu za kvalitné plnenie úloh by malo byť možné udeliť aj policajtovi, ktorému bolo udelené disciplinárne opatrenie, lebo tento paragraf bližšie nedefinuje túto podmienku.

Z toho by malo vyplývať, že ak sú udeľované koncoročné plošné odmeny, či už ministerské alebo iné, udávané vo výplatnej páske podľa §102a, teda za kvalitné plnenie úloh, na ich pridelenie, resp. neudelenie by nemala mať vplyv argumentácia disciplinárnym previnením.

Jediná argumentácia, ktorá je relevantná k nepriznaniu je tá, že zákon nedefinuje žiadnu povinnosť ani právo na udelenie odmeny. Teda je to nenárokovateľná čiastka platu.

Ak sa v čase rozdávania odmien v zmysle §102a stane, že ju niekto nedostane a cíti sa tým ukrivdený, môže si dôvod nepriznania vydiskutovať s nadriadeným, ktorý by mu nemal argumentovať disciplinárnym opatrením. Nanajvýš mu to môže zdôvodniť tým, že na odmenu nie je právny nárok. Týmto argumentom zakryje všetky ostatné príčiny, ktorými môže byť osobná zaujatosť alebo aj policajtove prílišné vytŕčanie z radu.

(483)

Mohlo by zaujímať

Danovic
Danovic
Niekedy je lepšie pravdu nevedieť ako byť jej súčasťou

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tieto stránky používajú súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close