Ako štát diskriminuje policajtov »Pomáhať a chrániť

Predstavme si najprv príklad z civilu.

Zamestnanec po odpracovaní niekoľkých rokov u jedného zamestnávateľa si povie, že už stačilo. Žiaden dlhodobý progres, žiadne dlhodobé zvyšovanie platov, absolútny nezáujem šéfov riešiť zamestnanecké problémy. Dá výpoveď.

Následne sa, ako väčšina jemu podobných, zaregistruje na úrade práce, kde požiada o vyplácanie podpory v nezamestnanosti, ktorá v súčasnosti predstavuje polovicu priemeru hrubého príjmu za posledné dva roky v zamestnaní. Tá mu má zabezpečiť ľahšie preklenutie obdobia, počas ktorého si bude hľadať nové zamestnanie. Štát, teda sociálna poisťovňa ju poskytuje na obdobie pol roka po zaevidovaní.

Teda ak mal zamestnanec priemernú hrubú mzdu 1000 eur, má nárok na podporu v nezamestnanosti vo výške zhruba 500 eur počas pol roka.

Teraz si podobnú situáciu premietnime na policajta.

Po niekoľkých rokoch služby, počas ktorej nezažíva žiaden progres a naopak zažíva nezáujem nadriadených o stabilizovanie a zlepšovanie postavenia radových policajtov, podá žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru.

Pokiaľ ešte nemá zabezpečenú pracovnú alternatívu, zaregistruje sa podobne na úrade práce, kde taktiež požiada o podporu v nezamestnanosti. Po dokladovaní potrebných dokumentov k žiadosti čaká na rozhodnutie sociálnej poisťovne.

Tá rozhodne, že ako bývalý policajt, prípadne vojak, na podporu v nezamestnanosti nemajú nárok, teda im nebude priznaná.

Prečo?

Pretože v zmysle Zákona o sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov, mu vznikol nárok na výsluhový príspevok.

Zákon o sociálnom poistení pripúšťa možnosť poskytnutia dávky v nezamestnanosti policajtom, avšak len v tom prípade, pokiaľ nesplnia podľa zákona o sociálnom zabezpečení podmienky nároku na výsluhový príspevok.

Konkrétnejšie.

Podľa aktuálneho znenia zákona o sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov vzniká nárok na výsluhový príspevok po ukončení služobného pomeru, ak tento trval minimálne desať rokov.

Tento príspevok je, v prípade trvania služobného pomeru minimálne 10 a maximálne 17 rokov, služobným úradom vyplácaný po dobu jedného roka, teda oproti podpore v nezamestnanosti, ktorá mu nebola schválená, o polovicu dlhšie.

To by mohlo evokovať domnienku, že poberanie výsluhového príspevku je oproti podpore v nezamestnanosti výhodnejšie.

Áno. Je to domnienka. A aká je skutočnosť?

Policajtovi patrí za každý rok trvania služobného pomeru výsluhový príspevok vo výške 1% zo zisteného základu.

Zistený základ predstavuje podiel súčtu služobných platov za posledných 10 rokov, okrem PNky, s celkovým počtom dní, za ktoré mu tento plat patril a to sa vynásobí koeficientom 30,417.

V podstate je základ priemerný plat za posledných 10 rokov. Povedzme, že vyjde 1000 eur. Z tohto patrí policajtovi výsluhový príspevok 1% za každý rok trvania služobného pomeru.

Ak policajt skončí služobný pomer tesne za hranicou odslúžených 10 rokov, už nedostane podporu v nezamestnanosti, ktorá by pre neho predstavovala 50% priemeru za posledné 2 roky, ktorý by bol vyšší ako priemer za rokov 10.

Povedzme, že priemer za posledné dva roky by bol 1200 eur, teda mal by nárok na 600 eur počas 6 mesiacov. To je 3600 eur.

A koľko dostane policajt, po desiatich rokoch služby?

Niekto to už možno zrátal. Tak ešte raz. 1% za každý rok, to je 10% zo zisteného základu. A to predstavuje zhruba 100 eur. Áno, policajt po desiatich rokoch práce má nárok na príspevok cca 100 eur mesačne.  Celkovo to je 1200 eur, ktoré mu bude vyplatené vo forme výsluhového príspevku.

Áno, policajt po odslúžení viac ako desiatich rokov je v takejto situácii v nevýhode oproti policajtovi, ktorý odišiel skôr, ako aj oproti civilnému zamestnancovi. Minimálne o – 2400 eur.

Takto sa štát postará o svojich bývalých zamestnancov…

Riešenie.

  • Sledovať si odslúžené roky a odísť pred hranicou, kde vzniká nárok na výsluhový príspevok.
  • Neodchádzať a vydržať to ešte ďalších 15 rokov, kedy vznikne nárok na výsluhový dôchodok, ktorý za súčasného znenia zákona, tiež nepredstavuje žiadnu výhru. /A nie je vylúčené, že zákon sa za ten čas ešte viackrát pomení v neprospech policajtov, ako to bolo doteraz stále/
  • Nenastupovať k policajtom, ale venovať sa inej činnosti, ktorá bude aj patrične ohodnotená v akomkoľvek aspekte.

Pre policajtov, ktorí nastupovali pred rokom 2013, kedy nastali prvé väčšie negatívne zmeny v sociálnom zabezpečení, platia prechodné znenie:

§ 143x
Policajt alebo profesionálny vojak, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a skončil po 30. apríli 2013 má odo dňa nasledujúceho po dni skončenia služobného pomeru nárok na výsluhový príspevok, ak jeho služobný pomer trval nepretržite
a) päť skončených rokov pred 1. májom 2013,
b) šesť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 štyri skončené roky služobného pomeru,
c) sedem skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 tri skončené roky služobného pomeru,
d) osem skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 dva skončené roky služobného pomeru,
e) deväť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jeden skončený rok služobného pomeru,
f) desať skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako jeden skončený rok služobného pomeru.

O dĺžke poberania a výške príspevku hovorí následný, rozsiahlejší §143y Zákona 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení…(2204)

Mohlo by zaujímať

Danovic
Danovic
Niekedy je lepšie pravdu nevedieť ako byť jej súčasťou

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tieto stránky používajú súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close